Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

W dniu 30.09 (środa) w sali konferencyjnej hali Globus ul. Kazimierza Wielkiego 8 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu za rok 2019. Pierwszy termin zgodnie z statutem klubu został zaplanowany na godzinę 17.30, a drugi w przypadku brakującego kworum do ważności zebrania na godzinę 17.45. Poniżej przedstawiamy prządek obrad: 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i protokolanta (wybór).
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji:
  - Skrutacyjno - Mandatowej
  - Uchwał i Wniosków
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu za rok 2019 oraz planu na rok 2020 – Prezes Zarządu
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019 – Wiceprezes Zarządu
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 – Uchwała nr 1/09/2020
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 10. Wybory do Członków Zarządu na kadencję 2020-2022: zgłaszanie kandydatów, przeprowadzenie wyborów
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania.