Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 30.09 (piątek) w sali konferencyjnej hali Globus ul. Kazimierza Wielkiego 8 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu za rok 2021. Pierwszy termin zgodnie z statutem klubu został zaplanowany na godzinę 17.00, a drugi w przypadku brakującego kworum do ważności zebrania na godzinę 17.15. Poniżej przedstawiamy prządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania.
2.Powołanie Przewodniczącego Zebrania i protokolanta (wybór).
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Zatwierdzenie porządku obrad.
5.Powołanie Komisji:
- Skrutacyjno - Mandatowej
- Uchwał i Wniosków
6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu za rok 2021
7.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021
8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021
9.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
10.Wybory do Członków Zarządu na kadencję 2022-2024: zgłaszanie kandydatów, przeprowadzenie wyborów
11.Wolne wnioski i oświadczenia.
12.Zamknięcie Walnego Zebrania.