Ubezpieczenie 2017

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Widok informuje, że w dniu 10.01.2017 upływa termin płatności składki na ubezpieczenie. Składka na ubezpieczenie jest obowiązkowa, podstawą prawną jest ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18.01.1996 r. art. 52. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960250113.

Prosimy o pilne wpłaty gdyż zawodnicy/zawodniczki, którzy nie będą mieli uregulowanego ubezpieczenia po 10 stycznia nie zostaną dopuszczeni do treningów.

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki ubezpieczenia:

Zgodnie z OWU Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób związanych z kulturą fizyczną – dla UKS WIDOK obejmuje:

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu jest wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, o ile łącznie zostały spełnione następujące warunki:

● trwały uszczerbek na zdrowiu jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską niezbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

● przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą zaistnienie nieszczęśliwego wypadku Świadczenie z tytułu poniesionych kosztów leczenia wypłacane jest pod warunkiem, że koszty te:

● zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,

● zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów,

● zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,

● zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

● przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację lekarską niezbędną do ustalenia przebiegu i okoliczności powstania nieszczęśliwego wypadku (diagnoza, przebieg leczenia),

● przedłożono UNIQA TU S.A. dokumentację potwierdzającą zaistnienie nieszczęśliwego wypadku.

Za koszty leczenia , rozumie się - niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty:

● pobytu w szpitalu,

● badań, zabiegów ambulatoryjnych, operacji (za wyjątkiem operacji plastycznych i kosmetycznych), rehabilitacji,

● opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

● zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

● naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,

● transportu Ubezpieczonego do szpitala, ambulatorium itp. oraz ze szpitala, ambulatorium itp. do domu,